Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XX đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng một số phòng ban chuyên môn, đơn vị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả. Đại biểu HĐND huyện đã nghiên cứu kỹ, chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vấn đề; đại diện các ngành liên quan đã trả lời trọng tâm, giải thích làm rõ một số vấn đề mà đại biểu nêu ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số việc cần có sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Chủ toạ kỳ họp đã kết luận, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về tính hiệu quả của các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp hàng hóa:

Trên cơ sở các chương trình, đề án của Chính phủ, của UBND tỉnh ở lĩnh vực nông nghiệp, các ngành chuyên môn đã tích cực tham mưu cho UBND các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có việc triển khai các mô hình sản xuất, tuy nhiên việc xây dựng và thực hiện các mô hình thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, hiệu quả mang lại chưa đáp ứng yêu cầu. Để thực hiện tốt hơn việc xây dựng, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN bám sát các đề án, chương trình, kết hợp lồng ghép ứng dụng các đề tài khoa học được nghiệm thu để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho sản xuất nông nghiệp.

Lưu ý các giải pháp về kỹ thuật và điều kiện thực tế để xây dựng, lựa chọn các mô hình có quy mô hợp lý để đánh giá hiệu quả và nhân rộng. Ưu tiên thực hiện các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, liên kết bao tiêu sản phẩm, đa dạng hóa các mô hình sản xuất, chú ý đến các loại mô hình sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm. Nghiên cứu, đẩy mạnh các chuỗi sản xuất hàng hóa để áp dụng các mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp về kết nối cung cầu, chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn nữa.

Triển khai lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, kế hoạch đang triển khai trên lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, HTX với người dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh tại các vùng sản xuất tập trung tạo ra hàng hóa quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng

UBND huyện chỉ đạo soát xét các công trình, dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư, nếu có thay đổi so với chủ trương đầu tư thì làm rõ trách nhiệm, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Trước mắt báo cáo công trình do UBND thị trấn Quán Hàu làm chủ đầu tư mà các đại biểu có ý kiến tại kỳ họp.

Về hiện trạng thi công vỉa hè tuyến đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quán Hàu so với thiết kế: Tuyến đường chính vào trung tâm thị trấn Quán Hàu là công trình không có kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Các hộ gia đình trên phạm vi tuyến tình nguyện GPMB để công trình triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hộ gia đình chưa tình nguyện GPMB do đó trên tuyến phạm vi lát vỉa hè vẫn còn một số đoạn chưa đảm bảo về bề rộng theo hồ sơ thiết kế. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ đầu tư, UBND thị trấn Quán Hàu, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giải phóng mặt bằng để thi công công trình đúng theo hồ sơ thiết kế, sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Về giải quyết kiến nghị của hộ dân ở Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân đề nghị xác định mức độ ảnh hưởng điện trường đường dây 500Kv để giải quyết đền bù, GPMB cho hộ dân: Vấn đề này cử tri đã có đơn phản ánh, kiến nghị, UBND huyện cũng đã có văn bản gửi Sở Công thương, Truyền tải điện và các ngành liên quan đề nghị kiểm tra, xác định nhưng hiện nay chưa thực hiện đóng điện nên việc kiểm tra chưa cho kết quả chính xác. Theo Kế hoạch trong khoảng cuối tháng 12/2021 - đầu tháng 01/2022, đơn vị thi công sẽ tiến hành đấu nối để đóng điện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực trao đổi, làm việc cụ thể với chủ đầu tư, các ngành chức năng có trách nhiệm liên quan để kiểm tra, đo điện trường và trả lời dứt khoát cho cử tri.

3. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Vấn đề ô nhiễm môi trường đối với không khí, nguồn nước; tình trạng khoan giếng tự phát để lấy nguồn nước ngầm; việc xả nước thải, chất thải nuôi trồng thủy sản ra sông, ra biển và các chất thải trong chăn nuôi xử lý chưa được hết nhưng đã thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm:

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn:

- Quan tâm công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm, đặc biệt là hoạt động khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô từ 10m3/ngày đêm trở lên. Tránh những tác động tiêu cực của việc khai thác nước ngầm tràn lan về lâu dài gây suy thoái chất lượng nguồn nước, sụt lún đất...

- Xây dựng đề án đảm bảo vệ sinh môi trường toàn huyện, chú trọng đến xử lý nước thải sinh hoạt, các khu công nghiệp, các dự án kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn để triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các hộ dân chăn nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Về làm rõ thẩm quyền giải quyết đối với 652 trường hợp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy CNQSD đất ở xã Vạn Ninh:

Vấn đề cấp đổi GCN QSD đất đã được cử tri và đại biểu HĐND huyện kiến nghị, phản ánh, Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX, UBND huyện đã có báo cáo. Tuy nhiên, việc giải quyết đến nay vẫn còn vướng mắc, chưa dứt điểm. Theo quy định trường hợp hồ sơ xác nhận của UBND xã xác nhận diện tích tăng thêm ranh giới ổn định không thay đổi thì thẩm quyền giải quyết cấp đổi GCNQSD đất là của Sở TNMT; trường hợp hồ sơ xác nhận diện tích tăng thêm ranh giới thay đổi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Để giải quyết vấn đề này, giải quyết nhu cầu về sử dụng đất của Nhân dân theo đúng quy định của Luật đất đai đề nghị UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Vạn Ninh và các phòng liên quan thực hiện cấp đổi GCNQSD đất cho các trường hợp theo đúng quy định pháp luật.

4. Lĩnh vực tài chính, ngân sách

Về dự toán thu ngân sách và nợ đọng thuế:

Thu ngân sách huyện trong năm 2021 vượt cao so với dự toán, thu cân đối chi thường xuyên cũng rất khả quan. Thực tế nguồn thu từ tiền sử dụng đất vẫn là nguồn thu chiếm tỷ trọng chủ yếu không chỉ đối với huyện mà cả với nhiều địa phương khác. Đây là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, về lâu dài đề nghị UBND huyện có giải pháp chỉ đạo khai thác nguồn thu bền vững, tăng tỷ trọng thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phục hồi, phát triển để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu. Có các giải pháp mạnh hơn để tiếp tục thu hồi nợ đọng thuế, tránh thất thu ngân sách.

Tập trung thực hiện việc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển xây dựng hạ tầng và đầu tư phát triển theo quy định.

5. Lĩnh vực Tư pháp

Về thủ tục chứng thực hợp đồng để vay vốn Ngân hàng nông nghiệp gây khó khăn, phiền hà, tăng chi phí cho người dân:

ua báo cáo của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, vấn đề này thuộc về quy trình nội bộ của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT. Tuy nhiên về trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp rà soát các quy định của pháp luật và quy định về bộ thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành để có biện pháp đảm bảo việc thực thi pháp luật thống nhất trên địa bàn; tổ chức rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi các quy định không phù hợp, đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện chi nhánh huyện Quảng Ninh báo cáo với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Quảng Bình để có trả lời cụ thể bằng văn bản cho cử tri được biết.

6. Lĩnh vực Nội vụ Việc tuyển dụng, kiện toàn chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự và sắp xếp công chức cấp xã theo đúng vị trí việc làm:

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

 - Tổ chức tuyển dụng 02 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã ngay khi có văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.

- Đối với 06 xã đang bố trí Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, trong đó theo báo cáo của Phòng Nội vụ thì có 3/6 xã đủ biên chế và 3/6 xã đang thừa biên chế công chức; xã Tân Ninh cơ cấu số lượng công chức giữa chức danh công chức văn hóa - xã hội và Tư pháp - Hộ tịch chưa đảm bảo quy định. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án, lộ trình cụ thể để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, số lượng theo đúng quy định của pháp luật. Việc chi trả phụ cấp thâm niên cho Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ nghiên cứu Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành để trả lời cho cử tri được rõ và hướng dẫn thực hiện thống nhất ở tất cả các xã, thị trấn; nếu đủ điều kiện, đúng đối tượng thì triển khai thực hiện chi trả ngay, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.

Trên đây là kết luận một số nội dung chính của Chủ tọa kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Đề nghị Thường trực HĐND, hai ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn, những trả lời của UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã trả lời trực tiếp tại kỳ họp./.

Tải văn bản

Các tin khác