Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn và trả lời chất...
Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XX đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng một số phòng ban chuyên môn, đơn vị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả. Đại biểu.....
Xem tiếp
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND HUYỆN KHÓA XX
..
Xem tiếp
Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XX tại phiên chất...
Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XX đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng một số phòng ban chuyên môn, đơn vị trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả. Đại biểu.....
Xem tiếp