TÀI LIỆU ISO 9001:2008

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Dự thảo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020
..
Xem tiếp
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng...
..
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến...
Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có những nội dung chủ yếu sau đây:..
Xem tiếp