Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quảng Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Danh mục công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Các tin khác