Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 12 HĐND KHÓA XIX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TT

Tên văn bản, tài liệu

Tải văn bản

    1     

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND huyện.

Tải văn bản

    2     

Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện từ năm 2018-2020.

Tải văn bản

    3     

Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp.

Tải văn bản

Tải văn bản

    4     

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp.

Tải văn bản

Tải văn bản

    5     

Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch  phát triển KT-XH năm 2020

Tải văn bản

    6     

Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020

Tải văn bản

    7     

Báo cáo của UBND huyện về quết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2019

Tải văn bản

    8     

Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ toạ kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XIX.

Tải văn bản

    9     

.Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tải văn bản

  10     

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tải văn bản

  11     

Báo cáo của UBMT TQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và những ý kiến kiến nghị của nhân dân trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Tải văn bản

  12     

Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Tải văn bản

  13     

Báo cáo hoạt động của Toà án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải văn bản

  14     

Báo cáo hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải văn bản

  15     

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

Tải văn bản

  16     

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2019.

Tải văn bản

  17     

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020

Tải văn bản

  18     

Hồ sơ nhân sự kiện toàn các chức danh

Tải văn bản

  19     

Chương trình kỳ họp

Tải văn bản

 

Các tin khác