Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 15 HĐND KHÓA XIX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên văn bản, tài liệu

Tải văn bản

    1  

Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND huyện

Tải văn bản

    2  

Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

Tải văn bản

    3  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021

Tải văn bản

    4  

Tờ trình của UBND huyện về dự kiến đầu tư công năm 2021

Tải văn bản

    5  

Báo cáo của UBMT TQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX. công tác tiếp nhận và phân bổ nguồn cứu trợ cho nhân dân trong đợt lũ tháng 10/2020

Tải văn bản

    6  

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2020

Tải văn bản

    7  

Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tải văn bản

    8  

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tải văn bản

    9  

Báo cáo của Ban KT-XH về thẩm tra các báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp

Tải văn bản

  10  

Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra các báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp

Tải văn bản

  11  

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

Tải văn bản

  12  

Dự thảo Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

Tải văn bản

  13  

Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH năm 2021

Tải văn bản

  14  

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện (nguồn ngân sách huyện).

Tải văn bản

  15  

Tờ trình của UBND huyện về việc sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

Tải văn bản

  16  

Dự thảo Nghị quyết về việc về việc sáp nhập phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

Tải văn bản

  17  

Tờ trình UBND huyện về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Tải văn bản

  18  

Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Tải văn bản

  19  

Tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

Tải văn bản

  20  

Tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2021

Tải văn bản

  21  

Tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH năm 2021

Tải văn bản

  22  

Tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Nguồn vốn ngân sách huyện)

Tải văn bản

  23  

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết HĐND huyện

Tải văn bản

  24  

Báo cáo tình hình hoạt động của Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tải văn bản

  25  

Báo cáo của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021

Tải văn bản

  26  

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021

Tải văn bản

  27  

Báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX của các cơ quan, đơn vị liên quan

Tải văn bản

  28  

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2020

Tải văn bản

  29  

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng 6 cuối năm 2020

Tải văn bản

  30  

Báo tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do lũ lụt tháng 10 năm 2020 trên địa bàn huyện

Tải văn bản

Các tin khác