Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND HUYỆN KHÓA XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên Văn bản

Ghi chú

1 

Chương trình kỳ họp

Dowload

2 

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

3 

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Dowload

4 

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND  huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

5 

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

6 

Tờ trình về việc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

7 

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Dowload

8 

Tờ trình về việc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

9 

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Dowload

10             

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

11             

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

12             

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dowload

13             

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

14             

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

15             

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

16             

Tờ trình tề việc giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu bầu các chức danh của HĐND huyện, UBND huyện, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

17             

Tờ trình bầu Hội thẩm Tòa an nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

18             

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Dowload

19             

Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

20             

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

21             

Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh

 khóa XX,  nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

22             

Tờ trình về việc đề nghị thống nhất số lượng thành viên, cơ cấu thành phần của 02 Ban HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

23             

Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 02 ban của HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

24             

Báo cáo của UBBC huyện về kết quả bầu cử đại biểu HĐND

Dowload

25             

Báo cáo về kết quả xác nhận tư cách ĐB HĐND huyện

Dowload

26             

Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Dowload

27             

Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Dowload

28             

Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

29             

Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

30             

Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Dowload

31             

Nghị quyết về việc thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dowload

Các tin khác