Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh xây dựng đơn vị mẫu mực tiêu biểu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ chính trị và thời cơ để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quảng Ninh luôn khắc phục khó khăn, chủ động bám sát hướng dẫn của cấp trên trong triển khai thực hiện. Hằng năm, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, giao trách nhiệm cho từng cấp ủy viên phụ trách; chỉ đạo cụ thể hóa các tiêu chuẩn cơ bản về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong kế hoạch thực hiện; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp, nâng cao chất lượng toàn diện, tạo chuyển biến vững chắc trên tất cả các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự huyện chăm sóc cây cảnh khuôn viên

 

Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết “Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị để làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu bằng cách chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm sát yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiễn sĩ nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, địa phương và đơn vị; nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Để công tác này thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, cùng với quan tâm, chăm lo xây dựng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; quan tâm bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh và chỉ đạo thực hiện tốt 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Ban CHQS huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân; coi trọng việc nắm và định hướng dư luận; duy trì thực hiện tốt Quy chế công tác giáo dục chính trị; tích cực bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có tư duy toàn diện về quân sự, quốc phòng, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chỉ đạo làm tốt việc “tự soi, tự sửa”, tập trung nhiều biện pháp xây dựng các chi bộ đạt “3 tốt, 3 không”, tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “5 tốt, 4 không”; chú trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức đảng, bảo đảm mỗi cấp ủy, chi bộ thực sự là hạt nhân đoàn kết trong lãnh đạo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ cơ quan, cơ sở có tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, gắn bó với đơn vị. Chú trọng xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng Chi hội Phụ nữ và Hội đồng quân nhân cơ quan vững mạnh. Chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiệu hiệu quả mô hình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức biên chế; chủ động sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên; làm tốt công tác nắm nguồn, phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp cho 10 đầu mối đơn vị dự bị động viên, đạt tỉ lệ 97,95% so biên chế; tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 77,7%. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt tỉ lệ 1,71% so với dân số; đảng viên trong DQTV đạt tỉ lệ 40,7%, đoàn viên đạt 56,1%, riêng đảng viên trong lực lượng DQCĐ đạt 34,6%. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV”. Tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên, ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu sát với đặc điểm, nhiệm vụ của LLVT huyện. Chủ động chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; tổ chức chặt chẽ các lớp tập huấn cho cán bộ cơ quan và cơ sở; chú trọng chỉ đạo huấn luyện điểm cho các đối tượng, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời. Chỉ đạo huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp sát với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và thực tiễn ở địa phương. Phát huy trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, thường xuyên bám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; đổi mới trong chỉ đạo diễn tập chiến đấu KVPT huyện và tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh. Nhờ đó, công tác tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian, chất lượng của các đối tượng được nâng lên một bước; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT, trong xử trí các tình huống A2, trong phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn ở địa phương chặt chẽ hơn; thành thạo các thủ đoạn chiến đấu, biết bám trụ địa bàn, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đơn vị đã chú trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi đột phá “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn đơn vị”. Theo đó, đã phát huy cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động các nguồn ngân sách, đầu tư để tu sửa doanh trại, trồng cây xanh; củng cố, bổ sung, làm mới hệ thống dây, giá, biển, bảng, bảo đảm thống nhất, chính quy; đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên tham gia hàng trăm ngày công lao động để củng cố, cải tạo các hạng mục công trình, bảo đảm “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; đáp ứng nhu cầu ăn ở, làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên. Đơn vị đã làm tốt việc quản lý bộ đội, nắm chắc về chất lượng, các mối quan hệ quân nhân; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ theo quy định; thường xuyên chú trọng công tác giáo dục, thông tin tình hình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, pháp luật; kịp thời chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, xưng hô chào hỏi của quân nhân. Chất lượng xây dựng chính quy đã có bước đột phá mới, đi vào chiều sâu với 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, duy trì nghiêm nền nếp chế độ bảo quản ngày, tuần, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, không có hư hỏng, mất mát, cháy nổ. Làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên; xây dựng cơ quan hậu cần, kỹ thuật vững mạnh. Chú trọng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể nói, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” là cơ sở, tiền đề để Ban CHQS huyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Quảng Ninh không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ng. Khang

 

Các tin khác