Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (QBĐT) - Ngày 19-8, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 36, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 244, ngày 9-6-2014 của Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn huyện chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Chương trình hành động phải bám sát tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã đề ra; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức lệch lạc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng và nhân dân; nắm vững tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Các tin khác