Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp bàn các giải pháp hỗ trợ 11 xã đạt xã nông thôn mới năm 2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (Website Quảng Bình) - Ngày 10/4/2014, UBND tỉnh tổ chức họp bàn các giải pháp hỗ trợ 11 xã đạt xã nông thôn mới năm 2014, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.
 

 Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Đồng Hới, Ba Đồn. 


Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí, nhu cầu kinh phí của 11 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2014; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ những tháng đầu năm 2014, UBND các huyện, thành phố, thị xã và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực, quyết liệt chỉ đạo các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2014 rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt, chưa đạt, xây dựng lộ trình thực hiện để phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2014. UBND tỉnh đã tập trung nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn cho 11 xã dự kiến đạt nông thôn mới năm 2014, với số kinh phí được phân bổ 2,7 tỷ đồng/xã. 

Để 11 xã dự kiến đạt xã nông thôn mới năm 2014 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải cân đối, bố trí, hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp huyện; đồng thời chỉ đạo các xã huy động nguồn lực từ ngân sách xã; đóng góp từ các nguồn lực xã hội: các doanh nghiệp, con em quê hương... 

Thời gian qua, ngoài vốn bố trí của tỉnh, một số huyện chưa cân đối được nguồn kinh phí hỗ trợ cấp huyện, cấp xã và chưa huy động hết các nguồn lực xã hội khác, ngoài nguyên nhân khách quan là tình hình kinh tế xã hội đang gặp khó khăn, nguyên nhân chủ quan là các địa phương chưa chú trọng phát triển nguồn quỹ đất để tăng thu ngân sách để tập trung cho đầu tư phát triển, chưa có các giải pháp cụ thể để huy động sự đóng góp của người dân, của con em quê hương và huy động nguồn lực của các doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian từ nay đến thời điểm xét xã đạt nông thôn mới không còn nhiều, để tập trung chỉ đạo 11 xã đạt nông thôn mới năm 2014 theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu: 

- Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Huy động, bố trí nguồn lực, tập trung chỉ đạo các xã đạt xã nông thôn mới năm 2014 tích cực triển khai các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2014. 

+ Về nguồn lực: Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, cân đối ngân sách cấp huyện để hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo các xã rà soát, tính toán kinh phí cần thiết từ ngân sách cấp xã và nguồn huy động từ các nguồn lực xã hội khác, xây dựng kế hoạch kinh phí, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể huy động nguồn lực, bảo đảm đủ kinh phí để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó chú trọng giải pháp tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp để tăng thu ngân sách, đặc biệt tăng thu từ quỹ đất, chú ý rà soát các diện tích đất nhỏ lẻ, đất xen kẽ để tổ chức đấu giá. Trong trường hợp đấu giá khó khăn, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép bán theo giá sàn. 

+ Ngay sau cuộc họp này, mời các xã đạt nông thôn mới năm 2014 trên địa bàn, bàn các giải pháp thực hiện theo kế hoạch đề ra; chấn chỉnh ngay các xã thiếu quyết tâm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo UBND các xã có cam kết bằng văn bản với huyện về quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện đạt xã nông thôn mới năm 2014; trên cơ sở cam kết của các UBND xã, UBND các huyện, thành phố, thị xã có cam kết bằng văn bản với UBND tỉnh về quyết tâm chỉ đạo các xã trên địa bàn thực hiện đạt xã nông thôn mới năm 2014. 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới: Rà soát, tổng hợp các xã đạt 13 tiêu chí trở lên, phấn đấu năm 2015 đạt xã nông thôn mới để tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chuẩn bị kế hoạch, chủ động công tác chỉ đạo, điều hành và phân bổ ngân sách, phấn đấu 20% số xã đạt xã nông thôn mới trong năm 2015 theo chỉ tiêu Đại hội tỉnh Đảng bộ đã đề ra. 

- Sở Tài chính: Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ nguồn hỗ trợ cho tỉnh; đồng thời làm việc với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam về nguồn vốn vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sơ hạ tầng làng nghề, đảm bảo nguồn hỗ trợ của tỉnh cho các xã đạt nông thôn mới năm 2014 theo cam kết. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ xi măng để UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xi măng trên địa bàn bàn cơ chế cung ứng xi măng hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

Theo Thông báo số 703/TB-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh 

Các tin khác