Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Bãi bỏ chương trình tín dụng với học sinh, sinh viên khó khăn để mua máy tính học trực tuyến

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 05/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Quyết định 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các quy định tại Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Trước đây, đối tượng vay vốn của chương trình này bao gồm:

- Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục đáp ứng các điều kiện tại Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ;

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đáp ứng các điều kiện tại Quyết định 09/2022/QĐ-TTg .

Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định 02/2024/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành:

- Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 02/2024/QĐ-TTg .

Quyết định 02/2024/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/3/2024.

Văn Bình tổng hợp

Các tin khác