Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

UBND HUYỆN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Thụ

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực
Lê Ngọc Huân

 

Phó Chủ tịch
Trần Xuân Tình

 
 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

     

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
Nguyễn Văn Hiếu
Trưởng Công an huyện
Nguyễn Anh Dương
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Lê Anh Tuấn
     

Trưởng phòng Nội vụ
  Phạm Thị Hiền
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Lê Văn Khởi
Trưởng phòng Lao động - TBX&XH
Nguyễn Công Triều
     

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
 Bùi Văn Khảm
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Văn Trọng
Chánh Thanh tra
Hoàng Mạnh Hà
     

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Võ Thái Hòa
Trưởng phòng NN và PTNT
Trần Đức Thuận
Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin
Đỗ Ngọc Sơn
     
   

Trưởng phòng Tư pháp
Nguyễn Viết Giai
  Trưởng phòng Y tế
Lê Đức Sơn