Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

UBND HUYỆN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 Nhiệm kỳ: 2021- 2026
        

         

Chủ tịch

Phạm Trung Đông

   

   
   

  

Phó Chủ tịch

Trần Xuân Tình
 

   

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

Lê Ngọc Huân

   

     

  UỶ VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN    

 Nhiệm kỳ: 2021- 2026

               
           
Hoàng Giang Nam 
Trưởng Công an huyện 
Nguyễn Văn Hiếu
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện 
 

 

Lê Anh Tuấn

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 

Nguyễn Công Triều

Trưởng phòng LĐTB và XH

   
               

 

 

 

.......... .......... ..........  

Nguyễn Văn Trọng

Trưởng phòng TNMT huyện 

Hoàng Mạnh Hà

  Chánh thanh tra

 

Bùi Văn Khảm

Trưởng phòng KTHT huyện

 

Võ Thái Hòa

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

 

 

               

           

Lê Văn Khởi
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Lê Đức Sơn

Trưởng phòng

Y tế huyện

 

Phạm Thị Hiền

Trưởng phòng

Nội vụ huyện 

 

 

Trần Đức Thuận

Trưởng phòng NN&PTNT huyện