Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ được quy định như sau:

Về điều kiện vay vốn, người vay vốn phải có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với ngân hàng chính sách xã hội; gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng chính sách xã hội, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân hàng tháng. Có đủ vốn từ có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội, 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định.

Đối tượng vay vốn nhà ở xã hội là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp; Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân; Can bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý: Các đối tượng phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên  (trừ người có công với cách mạng). Đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về mức cho vay: Trường hợp mùa, thuê nhà ở xã hội, mức cho vạy tối đx bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Mức cho vay cụ thể do ngan hàng chính sách xã hội xem xét, căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhấn xác định mức cho vay phù hợp.

Thời gian cho vay do ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tốt đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm.

Ng. Khang (Theo NĐ)

Tchish

Các tin khác