Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo điều chỉnh nội dung phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2019. UBND huyện Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nội dung phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019 như sau:

1. Đối với phần kiến thức chuyên ngành giáo viên Mầm non:

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non đã hết hiệu lực thi hành và đã có thông tư số 26/2018 ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tại ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non thay thế.

2. Đối với phần kiến thức chuyên ngành giáo viên Tiểu học:

Quyết định ssp 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã hết hiệu lực thi hành và đã có Thông tư số 20/2018 ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thay thế.

Do đó, các văn bản đã hết hiệu lực gồm: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 và Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tài liệu đã ban hành để thí sinh ôn tập sẽ được thay thế bằng 02 văn bản mới gồm: Thông tư 26/2018 ngày 08/10/2018 và Thông tin số 20/2018 ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo để các thí sinh được biết./.

Theo Thông báo số: 158a/TB-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Quảng Ninh

Các tin khác