Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kết luận Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp vói dân định kỳ tháng 11 năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 11/2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức vào ngày 21/11/2019; tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy.

Tại phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, sau khi nghe người dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã kết luận như sau:

1.   Ông Trần Khánh Vũ, trú tại thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh: Phản ánh các nội dung: (1) Do chưa có kinh phí thực hiện quy hoạch nông thôn mới, trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông, yêu cầu hộ anh Hà Văn Thái tháo dỡ tường rào đoạn vuông góc với đường nội thôn; (2) Đề nghị kim tra lại việc công nhận Làng Văn hóa đối với Thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh từ năm 2017 đến năm 2019; (3) Đ nghị xem xét đoạn đường từ thôn Lệ Kỳ 3 đến thôn Lệ Kỳ 1, do bị xuống cấp.

Kết luận: Giao UBND huyện chỉ đạo các ngành, xã Vĩnh Ninh kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, có văn bản trả lời cho ông Trần Khánh Vũ; báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) chậm nhất vào ngày 17/12/2019.

2.   Ông Lê Văn Tiễn, trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh:

Không đồng tình với trả lời của UBND huyện tại Công văn số 975/UBND- VP, ngày 17/10/2019 và Công văn số 1043/ƯBND-VP, ngày 05/11/2019.

Kết luận: UBND huyện đã trả lời các kiến nghị của ông đúng quy định; đề nghị ông Lê Văn Tiễn hợp tác để đảm bảo thi công Dự án đường dây 500 KV mạch 3 - công trình trọng đim Quốc gia, góp phn phát trin kinh tế của đất nước và địa phương.

Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận này, báo cáo Bí thư Huyện ủy về kết quả thực hiện.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 11/2019, Văn phòng Huyện ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

 Theo Thông báo số: 274-TB-VPHU ngày 28/11/2019 của Văn phòng Huyện ủy Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Các tin khác