Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại huyện Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Kế hoạch số 669/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại và truyền tải thông tin tình hình các nước trên thế giới đến với nhân dân trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí cuả thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước, tỉnh, huyện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện.

- Là cơ sở để các cơ quan, ban, ngành cấp huyện chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh về quê hương, con người, lịch sử văn hoá, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của huyện đối với trong nước và nước ngoài.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và của huyện.

- Công tác thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, cơ quan, ban, ngành trong huyện, các tổ chức liên quan.

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trên địa bàn huyện thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thông tin đối ngoại gắn với công tác thông tin đối nội.

3. Tổ chức, tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên và đài, trạm truyền thanh, cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện và cấp xã.

4. Quảng bá, đưa thông tin trên không gian mạng: trang thông tin điện tử huyện, tỉnh để quảng bá hình ảnh ra bên ngoài; xây dựng các tư liệu, hình ảnh, công trình giới thiệu về con người và quê hương Quảng Ninh dưới các hình thức sách, báo, tập san; biên soạn, in ấn các tài liệu, xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

5. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động bảo đảm phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

6. Tăng cường công tác tuyền truyền về thông tin đối ngoại cho nhân dân xã vùng biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá -Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình phục vụ công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá về hình ảnh, tiềm năng về huyện Quảng Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô, xã Trường Sơn tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho nhân dân vùng biên giới. Đề xuất Sở Thông tin- truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Phối hợp với Phòng Văn hoá – thông tin cung cấp thông tin cho báo chí và các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Chủ trì tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo chí đối với lãnh đạo huyện cũng như các hoạt động giao tiếp, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại huyện; tham mưu tổ chức để lãnh đạo huyện đi công tác nước ngoài, tham gia các diễn đàn có liên quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Đài truyền thanh huyện

Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, tăng cường nội dung tin bài nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân để các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân cùng nâng cao trình độ hiểu biết, thúc đẩy hoà bình hợp tác, đoàn kết, hữu nghị.

Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và tăng thời lượng phát sóng các chuyên mục, phóng sự về giá trị những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện.

Chịu trách nhiệm đưa tin, bài tuyên truyền về chuẩn bị và tổ chức các hoạt động thông tin trên địa bàn huyện và tỉnh.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuẩn bị các kiện tham gia các hội chợ, triển lãm; các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại do tỉnh tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của huyện ở các tỉnh trong nước và quốc tế.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu cho UBND huyện cân đối, bố trí ngân sách cho hoạt động thông tin đối ngoại.

6. Công an huyện

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện.

Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng những hoạt động thông tin đối ngoại để tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ khối đoàn đoàn kết dân tộc, chống phá chế độ XHCN của nước ta.

7. UBND các xã, thị trấn

UBND các xã, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch của huyện và căn cứ vào điều kiện tình hình cụ thể để triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp.

 Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền những giá trị văn hoá, lịch sử, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của huyện đến với các địa phương trong cả nước và quốc tế.

Trên đây là kế hoạch công tác thông tin đối ngoại huyện Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017; yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo Kế hoạch số 58/KHUB của UBND huyện Quảng Ninh ngày 15/9/2014

Các tin khác