Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ HẢI NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Khởi

BT Đảng ủy

2

Hoàng Minh Lễ

PBT ĐU,CTHĐND

3

Phạm Văn Liệu

CT UBND

4

Phan Quốc Khánh

PCT UBND xã

5

Hoàng Văn Hào

CT UBNMTTQ VN xã

6

Mai Văn Tuyển

PCT HĐND xã

7

Nguyễn Thị Nhâm

CT HLHPN xã

8

Nguyễn Hữu Hải

CT Hội ND xã

9

Nguyễn Viết Cường

CT Hội CCB xã

10

Nguyễn Văn Hàng

BT Đoàn xã

11

Nguyễn Thị Tình

TP - HT xã

12

Phan Thị Hồng Minh

VP Đảng ủy

13

Mai Thị Mai

VP - TK xã

14

Nguyễn Tâm Kiển

ĐC- NN - XD - MT

15

Hoàng Minh Đoàn

ĐC- NN - XD - MT

16

Hoàng Thị Thủy

VH - XH

17

Nguyễn Thúy Trinh

VP - TK xã

18

Nguyễn Thị Thúy Hằng

KT -NS xã

19

Lê Thị Ngọc Huyền

HĐ VP - TK

20

Mai Thuyên

CHT Ban CHQS xã

21

Nguyễn Ngọc Nam

TP - HT xã