Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Ninh tự hào truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; đồng thời tập trung chỉ đạo ủy ban kiểm tra 2 cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cách đây 73 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ ngày thành lập đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Ủy ban kiểm tra các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có hệ thống tổ chức vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, đội ngũ cán bộ luôn đem hết tinh thần trách nhiệm và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Hội nghị tổng kết công tác KT-GS nhiệm kỳ 2015-2020

Phát huy những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, trong những năm qua, UBKT Huyện ủy Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã ban hành hệ thống văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp và tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững sự ổn định chính trị và an ninh nông thôn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; từng bước đổi mới phương pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 9 tháng năm 2021, UBKT 2 cấp đã kiểm tra 36 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, 37 tổ chức đảng về việc thu, chi ngân sách phục vụ hoạt động công tác Đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát 29 tổ chức và 64 đảng viên. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Đối với các đảng viên, tổ chức đảng có thiếu sót, UBKT 2 cấp đã yêu cầu khắc phục, sửa chữa kịp thời. Về kết quả giám sát, không có tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm phải chuyển qua kiểm tra xử lý. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên, với các hình thức khiển trách 29 trường hợp, cảnh cáo 10 trường hợp và khai trừ 1 trường hợp. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung, đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định.

Để nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ Quảng Ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra 2 cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng qui định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X)...Tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tích cực xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo trong Đảng, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời triển khai thường xuyên các chuyên đề kiểm tra, giám sát, tập trung vào trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện các chủ trương, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm vv…góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

N. Khang

 

Các tin khác